Algemene Voorwaarden Masterclass 'Inspireren en Dienen'

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de masterclass ‘Inspireren en Dienen leergang sociaal-spiritueel leiderschap’. De masterclass is een opleidings- en vormingsprogramma van Vincent de Paul Center Nederland (VdPCenterNL) – centrum voor sociaal-spiritueel leiderschap.

Inschrijving, bevestiging en bedenktijd Inschrijving voor de masterclass ‘Inspireren en Dienen’ kan plaatsvinden door het via de website insturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier. VdPCenterNL bevestigt een inschrijving schriftelijk (per post, per e-mail of door rechtstreekse overhandiging ). Door deze schriftelijke bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de masterclass tot stand. Na dagtekening van de bevestiging heeft deelnemer nog 14 dagen bedenktijd en kan deze zonder consequenties afzien van inschrijving.

Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Kosten voor deelname

Op het inschrijfformulier staan de kosten voor deelname vermeld, de wijze van betalen en de termijn(en) van betalen. In de kosten voor deelname zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 

Louise de Marillac-fonds: voorwaarden, aanvraag en bevestiging

Indien deelnemer een beroep wil doen op het Louise de Marillac-fonds, een ondersteuningsfonds, doet deelnemer hiertoe een mondeling of schriftelijk verzoek bij de studiesecretaris of bij een van de hoofddocenten van de masterclass. De hoofddocenten nemen een besluit over de aanvraag. Alleen privépersonen komen in aanmerking voor het fonds dus geen organisaties en instellingen. Het Louise de Marillac-fonds vergoedt tot maximaal de helft van de kosten voor deelname. Toelating tot het Louise de Marillac-fonds wordt schriftelijk bevestigd.

Betaling deelnemerskosten Deelnemer geeft op het inschrijfformulier aan of deze het bedrag voor deelname aan de masterclass in één keer voldoet, in drie termijn of anderszins. Deze laatste variant heeft uitsluitend betrekking op het Louise de Marillac-fonds. In de bevestiging van de inschrijving staat de overeengekomen wijze van betalen vermeld en het verzoek de betaling conform te voldoen. Deelnemerskosten dienen conform vermelding in de bevestiging van de inschrijving te worden overgemaakt. Indien hieraan niet is voldaan, dan is deelnemer niet gerechtigd aan de masterclass deel te nemen.

Aansprakelijkheid

VdPCenterNL is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op de accommodatie waar de masterclass plaatsvindt, ten tijde van aanwezigheid van de cursist. De cursist is aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt.

Klachtenprocedure

Eventuele problemen of klachten m.b.t. tot de samenwerking of de uitvoering van de activiteiten dienen in principe eerst te worden besproken met de direct betrokkenen. Indien dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan het probleem besproken worden met de betreffende hoofddocent. Mocht dit ook niet tot een oplossing leiden, kan het probleem worden besproken met de intern klachtenfunctionaris en vervolgens met een extern klachtenfunctionaris.(zie ook ‘Klachtenregeling’ op de website).    

Vertrouwelijkheid

Deelnemers en docenten zijn tijdens en na beëindiging van de masterclass gehouden aan vertrouwelijkheid van al datgene wat hen gedurende de uitvoering van de masterclass ter kennis komt. Het gaat hierbij om informatie waarvan de cursist en docent het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

Intellectuele eigendom VdPCenterNL verstrekt cursusmateriaal aan deelnemer. Deelnemer kan hiervan gebruik maken. Het copyright en intellectuele eigendom ligt bij de betreffende auteurs.

Overmachtsbepaling – annulering door VdPCenterNL

Indien zich te weinig deelnemers hebben gemeld, kan VdPCenterNL de uitvoering van de masterclass annuleren of uitstellen. Ook andere onvoorziene omstandigheden kunnen een reden zijn voor het afstel dan wel uitstel van de masterclass.. VdPCenterNL zal dit schriftelijk aan de deelnemers laten weten. Eventuele betaalde deelnemerskosten worden in geval van annulering door VdPCenterNL binnen 14 dagen aan de betreffende deelnemers terugbetaald.

 Overmachtsbepaling – annulering door deelnemer

Annulering door deelnemer dient altijd schriftelijk te gebeuren. Tot 2 weken vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Indien tussen 2 weken vóór de start van de cursus en de feitelijk start wordt geannuleerd, worden 65% van de totale kosten van de cursus teruggestort. Indien de cursist zich terugtrekt na de start van de cursus en 2 weken vóór aanvang van de tweede module, worden 35% van de kosten teruggestort. Bij latere tussentijdse terugtrekking worden geen kosten geretourneerd.